Διοίκηση

Home / Εταιρεία / Διοίκηση

Διοίκηση – Διεύθυνση της Εταιρείας

Ιωάννης Εμμ. Παϊρης

Γιαμάλογλου Γρηγ. Γεώργιος

Εμμανουήλ Ανασ. Παϊρης

Δωρίς Δημ. Παϊρη

Δημήτριος Γεωργ. Γκούμας

Δημήτριος Ανδρ. Καπονικολός

Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος & Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο μή Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο μή Εκτελεστικό Μέλος

Διοίκηση

Λίγα λόγια για τους Ανθρώπους μας.

Ιωάννης Παΐρης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Περισσότερα

Γεώργιος Γιαμάλογλου

Αντιπρόεδρος – Μη εκτελεστικό μέλος
Περισσότερα

Εμμανουήλ Παΐρης

Διευθύνων Σύμβουλος
Περισσότερα

Δωρίς Παΐρη

Εκτελεστικό Μέλος
Περισσότερα

Δημήτρης Γκούμας

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Περισσότερα

Δημήτρης Καπονικολός

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Περισσότερα

Χρήστος Καμπόλης

Τεχνικός Διευθυντής
Περισσότερα

Ευάγγελος Βαίτσης

Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Περισσότερα

Αντώνης Πολυκανδριώτης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Περισσότερα

Οργανόγραμμα